A TRIBUTE TO MIKIS THEODORAKISM. THEODORAKIS


  1. Madonna Mother

  2. Saturday night

  3. Z


Romancero gitano

  1. Seven pieces on poems by Federico Garcia Lorca


  1. Three Epitafios


  1. A day of May

  2. Zorbas Dances

  3. Kaymos
ENSEMBLE DUOMO


ELEONORA D’ETTOLE - singer

ROBERTO PORRONI - guitar

MARCELLA SCHIAVELLI - cello

TAKIS KUNELIS - bouzouki

Roberto Porroni

Concertista, compositore,

direttore artistico


Email

Download the programs in PDF format